Tin Tức

Tổng hợp các Thông tư nghị định về xây dựng năm 2022

Ngày Đăng : 23/09/2016 - 9:55 PM


Văn bản pháp lý bao gồm: Văn Bản xây Dựng,Văn Bản Thuế,Các Văn bản Khác Các thông tin: Thông tin, Nghị Định Liên hệ 0938.059.388 để được tư vấn

Tổng hợp các Thông tư nghị định về xây dựng năm 2022

1. Thông tư 06/2021/TT-BXD Bộ xây dựng ban hành ngày 30/6/2021; Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

2. Thông tư 05/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng ban hành ngày 30/6/2021; Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành

3. Thông tư số 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng (đang có hiệu lực)

4. Thông tư số số 08/2016/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng (đang có hiệu lực)

5. Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (vẫn còn hiệu lực, riêng biểu mẫu phụ lục thanh toán 03a, 04 đổi sang thực hiện theo biểu mẫu 08a, 08b của Nghị định số 11/2020/NĐ-CP)

6. Thông tư số 08/2018/TT-BXD hướng dẫn nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (đang có hiệu lực)

7. Thông tư số 08/2019/TT-BXD quy định về giám sát, quản lý chất lượng công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (đang có hiệu lực)

8. Thông tư số 03/2019/TT-BXD sửa đổi Thông tư số 04/2017/TT-BXD quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình (hết hiệu lực do căn cứ Nghị định số 46/2021/NĐ-CP đã hết hiệu lực)

9. Thông tư số 04/2019/TT-BXD sửa đổi Thông tư số 26/2016/TT-BXD hướng dẫn về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (hết hiệu lực, do căn cứ theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP đã hết hiệu lực, sử dụng cho công trình dang dở theo điều khoản chuyển tiếp)

10. Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (hết hiệu lực do căn cứ theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP đã hết hiệu lực Căn cứ Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, tạm dùng cho đến khi có TT mới)

11. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 về định mức xây dựng (hết hiệu lực do căn cứ theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP đã hết hiệu lực, tạm dùng)

12. Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 về hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng (hết hiệu lực do căn cứ theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP đã hết hiệu lực, tạm dùng)

13. Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 về hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng (hết hiệu lực do căn cứ theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP đã hết hiệu lực, tạm dùng)

14. Thông tư số 13/2019/TT-BXD quy định về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (hết hiệu lực do căn cứ theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP đã hết hiệu lực, tạm dùng)

15. Thông tư số 14/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 về hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng (hết hiệu lực do căn cứ theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP đã hết hiệu lực, tạm dùng)

16. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng (hết hiệu lực do căn cứ theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP đã hết hiệu lực, tạm dùng)

17. Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng (hết hiệu lực do căn cứ theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP đã hết hiệu lực, tạm dùng)

18. Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 về hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình (hết hiệu lực do căn cứ theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP đã hết hiệu lực, tạm dùng)

19. Thông tư số 18/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 về hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng (hết hiệu lực do căn cứ theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP đã hết hiệu lực, tạm dùng)

20. Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (còn hiệu lực)

21. Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị (còn hiệu lực)

22. Thông tư số 02/2017/TT-BXD hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn (đang có hiệu lực)

23. Thông tư số 02/2019/TT-BXD hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của Thông tư số liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (đang có hiệu lực)

24. Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/07/2020 sửa đổi 04 Thông tư số có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng (hết hiệu lực do căn cứ theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP đã hết hiệu lực, tạm dùng)

25. Thông tư số 03/2016/TT-BXD Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng (hết hiệu lực do căn cứ Nghị định số 46/2021/NĐ-CP đã hết hiệu lực)

26. Thông tư số 03/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng (đang có hiệu lực)

27. Thông tư số 03/2018/TT-BXD quy định chi tiết một số điều Nghị định 139/2017/NĐ-CP (đang có hiệu lực)

28. Thông tư số 04/2016/TT-BXD Quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng (đang có hiệu lực)

29. Thông tư số 04/2017/TT-BXD quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình (đang có hiệu lực)

30. Thông tư số 05/2015/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ (đang có hiệu lực)

31. Thông tư số 06/2013/TT-BXD hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị (đang có hiệu lực)

32. Thông tư số 07/2016/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng (đang có hiệu lực)

33. Thông tư số 07/2019/TT-BXD sửa đổi Thông tư số 03/2016/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng (hết hiệu lực, do căn cứ theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP đã hết hiệu lực, sử dụng cho công trình dang dở theo điều khoản chuyển tiếp)

34. Thông tư số 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình (đang có hiệu lực)

35. Thông tư số 10/2016/TT-BXD quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng (đang có hiệu lực)

36. Thông tư số 10/2020/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước (đang có hiệu lực)

37. Thông tư số 12/2016/TT-BXD quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù (đang có hiệu lực)

38. Thông tư số 13/2016/TT-BXD hướng dẫn về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng (đang có hiệu lực)

39. Thông tư số 14/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (đang có hiệu lực)

40. Thông tư số 16/2013/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị (đang có hiệu lực)

41. Thông tư số 16/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng (đang có hiệu lực)

42. Thông tư số 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng (đang có hiệu lực)

43. Thông tư số 171/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp phép quy hoạch (đang có hiệu lực)

44. Thông tư số 172/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng (đang có hiệu lực)

45. Thông tư số 18/2016/TT-BXD hướng dẫn về thẩm định: Phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình (đang có hiệu lực)

46. Thông tư số 20/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định; Quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị (đang có hiệu lực)

47. Thông tư số 209/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở (đang có hiệu lực)

48. Thông tư số 210/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp; Quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng (đang có hiệu lực)

49. Thông tư số 24/2016/TT-BXD sửa đổi Thông tư số liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng (đang có hiệu lực)

50. Thông tư số 26/2016/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (hết hiệu lực, do căn cứ theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP đã hết hiệu lực, sử dụng cho công trình dang dở theo điều khoản chuyển tiếp)

51. Thông tư số 30/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thiết kế – cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (đang có hiệu lực)

Thông tư 44/TT-BGTVT năm 2021 định mức quản lý bảo dưỡng đường bộ ngày 31/12/2021 XEM TẠI ĐÂYCác tin khác
Facebook chat